Strona główna Giełda pracy Katalog firm Reklama Kontakt
Logowanie / Rejestracja
Login:
Hasło:Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się tutaj.

Regulamin
I. DEFINICJE

1. Regulamin Uytkownika - niniejsze postanowienia okrelajce zasady korzystania z serwisu internetowego Stoczniowcy.pl przez Uytkownikw serwisu.
2. Serwis Internetowy stoczniowcy.pl, zwany take serwisem lub portalem pracy- nalecy do Firmy Centrum Rekrutacji - Bohdan Wasilewski z siedzib w Warszawie, ul. Sezamkowa 18 - w dalszej czci zwana Centrum Rekrutacji, serwis internetowy dostpny pod adresem: www.stoczniowcy.pl , zawierajcy informacje o pracodawcach, oferty pracy i zatrudnienia, informacje z zakresu tematyki pracowniczej, prawa pracy, planowania kariery, w tym:
a. artykuy na temat rynku pracy,
b. baz danych oraz prezentacje pracodawcw,
c. informacje o wydarzeniach rekrutacyjnych opracowywane przez redakcj stoczniowcy.pl oraz samych pracodawcw, ktre publikuj te informacje na amach portalu,
d. oferty pracy publikowane przez pracodawcw wsppracujcych z portalem,
e. baz CV kandydatw do zatrudnienia,
f. porady i inne informacje na temat pracy, edukacji i kariery,
g. wzory umw i pism.

3. Cz informacyjna - oznacza cz zasobw serwisu internetowego Stoczniowcy.pl, do ktrej kady z Uytkownikw serwisu ma dostp niezalenie od tego czy dokona rejestracji.
4. Cz rekrutacyjna - oznacza cz zasobw serwisu internetowego Stoczniowcy.pl, do ktrej kady z Uytkownikw serwisu ma dostp po dokonaniu rejestracji.
5. Uytkownik serwisu - osoba wyszukujca informacje w serwisie internetowym Stoczniowcy.pl.
6. Rejestracja Uytkownika - rejestracja w serwisie internetowym Stoczniowcy.pl Uytkownika serwisu oraz odpowiadajcych mu identyfikatora oraz hasa.
7. Konto Uytkownika - dostpny po zalogowaniu si przez Administratora danych panel administracyjny umoliwiajcy korzystanie z usug serwisu.
8. Administrator danych - osoba, ktra posiada uprawnienia do dodawania, usuwania, modyfikowania i ukrywania danych firmy i osb prywatnych w ramach Konta Uytkownika.


II. POSTANOWIENIA OGLNE

1. Serwis internetowy stoczniowcy.pl umoliwia Uytkownikom serwisu nieodpatny dostp do informacji zawartych w serwisie.
2. Dostp do czci informacyjnej serwisu nie wymaga spenienia przez Uytkownika serwisu jakichkolwiek formalnoci, w szczeglnoci dokonania rejestracji.
3. Dostp do czci rekrutacyjnej serwisu wymaga dokonania przez Uytkownika serwisu rejestracji na zasadach okrelonych w pkt. III Regulaminu.
4. Dane wpisane do serwisu stoczniowcy.pl bd udostpniane we wszystkich serwisach nalecych do Centrum Rekrutacji.
5. Osobami uprawnionymi do korzystania z serwisu stoczniowcy.pl s osoby penoletnie.
6. Wszystkie standardowe mechanizmy dostpne w serwisie s bezpatne. Centrum Rekrutacji zastrzega sobie jednak moliwo wprowadzenia w przyszoci opat za korzystanie z giedy i otrzymywanie zapyta z wyszukiwarki.


III. REJESTRACJA W SERWISIE STOCZNIOWCY.PL

1. Rejestracja Uytkownika serwisu jest dobrowolna i bezpatna.
2. Dziki dokonaniu rejestracji Uytkownik serwisu uzyskuje moliwo korzystania z serwisu w zakresie:
a. zoenia wasnego CV, w sposb i na zasadach okrelonych na stronach serwisu, b. dostpu do wyszukiwarki zaawansowanej ofert zatrudnienia staej i tymczasowej; c. zoenia wasnej oferty pracy, w sposb i na zasadach okrelonych na stronach serwisu, d. dostpu do wyszukiwarki zaawansowanej ofert Uytkownikw gotowych podj zatrudnienie.

3. Rejestracja Uytkownika serwisu w serwisie internetowym stoczniowcy.pl wymaga:
a. posiadania przez Uytkownika serwisu, dziaajcego adresu poczty elektronicznej, b. wypenienia w formularzu rejestracyjnym rubryk dotyczcych danych identyfikujcych uytkownika, c. potwierdzenia prawdziwoci danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym i potwierdzenia zapoznania si i akceptacji regulaminu Uytkownika serwisu i zasad w nim zawartych poprzez wybr opcji ,,WYRAAM ZGOD".

4. Po dokonaniu prawidowej rejestracji serwis internetowy stoczniowcy.pl wysya wiadomo tekstow na podany wczeniej adres E-mail zawierajc parametry dostpu do serwisu (login i haso) oraz potwierdzenie zapoznania si i akceptacji przez Uytkownika regulaminu Uytkownika serwisu i zasad w nim zawartych.
5. Uycie prawidowego loginu i hasa jest konieczne przy kadorazowym logowaniu si Uytkownika serwisu do serwisu internetowego stoczniowcy.pl.
6. Rejestracja w serwisie jako nowy Uytkownik serwisu jest jednoznaczne z wyraeniem zgody na otrzymywanie wiadomoci E-mail od Uytkownikw serwisu lub Centrum Rekrutacji.
7. Odpowiedzialno za tre informacji rejestrowanych w serwisie internetowym stoczniowcy.pl ponosi Uytkownik - waciciel konta Uytkownika, w ramach ktrego dokonana zostaa rejestracja danych.
8. Centrum Rekrutacji nie sprawuje kontroli nad treci danych rejestrowanych przez Uytkownikw. W przypadku jednak uzyskania potwierdzenia, e zarejestrowane w serwisie informacje s niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, Centrum Rekrutacji zastrzega sobie prawo do anulowania autoryzacji danych.


IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie z usug serwisu internetowego stoczniowcy.pl wymaga posiadania komputera poczonego z sieci Internet oraz wyposaonego w przegldark internetow Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyszej, Netscape Communicator w wersji 6.0 lub wyszej, w wersji Mozilla w wersji 1.0 lub wyszej oraz program Flash (wtyczka do obsugi strony).W przypadku korzystania z innej przegldarki internetowej lub przegldarki internetowej w starszej wersji ni wyej wymienione oraz braku wtyczki Flash, Centrum Rekrutacji nie gwarantuje prawidowego wywietlania oraz funkcjonowania zawartoci stron udostpnianych w ramach serwisu internetowego stoczniowcy.pl.


V. ZOBOWIZANIA

1. Centrum Rekrutacji zapewnia Uytkownikowi serwisu dostp do zasobw serwisu internetowego stoczniowcy.pl na czas nieoznaczony, o ile nie nastpi zdarzenie, o ktrym mowa w pkt. II ust. 6 lub w pkt. VIII.
2. Centrum Rekrutacji umoliwia zarejestrowanemu Uytkownikowi serwisu korzystanie z usug oferowanych w ramach serwisu internetowego stoczniowcy.pl.
3. Centrum Rekrutacji zobowizuj si do wykorzystywania przekazanych przez Uytkownika serwisu danych osobowych wycznie w celach i zakresie okrelonym w klauzuli informacyjnej.
4. Uytkownik serwisu zobowizany jest do korzystania z serwisu internetowego stoczniowcy.pl zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.
5. Uytkownik serwisu jest uprawniony do korzystania z serwisu internetowego stoczniowcy.pl wycznie na wasny uytek osobisty. Oznacza to w szczeglnoci, i w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiaw zawartych w Serwisie Internetowym stoczniowcy.pl nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyszych materiaw w jakiejkolwiek postaci w celu prowadzenia przez Uytkownika serwisu dziaalnoci zarobkowej i wiadczenia podobnych usug jak wiadczone przez serwis stoczniowcy.pl na rzecz innych podmiotw.
6. Uytkownik serwisu zobowizany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym oraz skadanym CV.
7. W przypadku nie logowania si przez zarejestrowanego Uytkownika serwisu w serwisie internetowym stoczniowcy.pl przez okres 90 dni zgoszone przez Uytkownika serwisu dane zostaj wyczone z serwisu. Nie potwierdzenie przez zarejestrowanego Uytkownika serwisu w terminie 30 dni od dnia wyczenia, woli dalszego korzystania z usug serwisu internetowego stoczniowcy.pl traktuje si jako rwnoznaczne z daniem usunicia jego danych.
8. Uytkownik serwisu zobowizany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasa, a take do zabezpieczenia przed dostpem do nich osb trzecich.
9. Centrum Rekrutacji zobowizuj si do nie przesyania Uytkownikom treci o charakterze bezprawnym.


VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / ZARZDZANIE DANYMI

1. Dane osobowe Uytkownikw serwisu podlegaj ochronie w zakresie i na zasadach okrelonych ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z pn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych udostpnianych przez Uytkownikw serwisu jest Centrum Rekrutacji.
3. Dokonujc rejestracji w serwisie, Uytkownik serwisu wyraa zgod na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, w tym w przyszoci dla celw okrelonych w punkcie 4, a take na przesyanie drog elektroniczn materiaw reklamowych i innych informacji handlowych.
4. Dane przetwarzane s w celu przedstawiania ofert zatrudnienia, przeprowadzania selekcji i rekrutacji, nawizania, uksztatowania treci, zmiany lub rozwizania stosunku zatrudnienia lub stosunku prawnego midzy Uytkownikami, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowa i preferencji uytkownikw serwisu.
5. Dokonujc rejestracji w serwisie, Uytkownik serwisu wyraa zgod na udostpnianie niezbdnych danych osobowych podmiotom zainteresowanym zatrudnieniem Uytkownika serwisu oraz ich gromadzenie i przetwarzanie dla celw reklamy, badania rynku oraz zachowa i preferencji Uytkownikw.
6. Zarejestrowany Uytkownik serwisu moe w kadym czasie zmieni swoje dane podane przy rejestracji w serwisie. Uytkownikowi serwisu przysuguje ponadto prawo wgldu do swoich danych, oraz domagania si ich usunicia z bazy danych serwisu. Usunicie danych jest realizowane poprzez wysanie do administratora danych osobowych pisemnie, poczt lub osobicie stosownego dania wraz z podaniem danych osobowych oraz loginu i indywidualnego hasa.
7. Dostp do konta Uytkownika jest moliwy po podaniu identyfikatora i hasa osoby, ktra posiada uprawnienia Administratora danych. Uytkownik zobowizuje si do utrzymywania w tajemnicy identyfikatorw i odpowiadajcych im hase osb, ktre posiadaj uprawnienia Administratorw danych. Centrum Rekrutacji nie ponosi odpowiedzialnoci w zwizku z dodaniem, modyfikacj, usuniciem lub ukryciem danych, ktre w wyniku udostpnienia hasa i identyfikatora osoby posiadajcej uprawnienia Administratora danych zostan dokonane przez osob nieuprawnion.


VII. BLOKOWANIE DOSTPU DO SERWISU

1. Centrum Rekrutacji jest uprawnione do zablokowania dostpu do serwisu w kadym czasie, w przypadku naruszenia przez Uytkownika serwisu warunkw korzystania z niego, w szczeglnoci w sytuacjach:
a. podania nieprawdziwych danych osobowych,
b. udostpnienia wasnego loginu lub hasa osobom trzecim,
c. naruszenia dobrych obyczajw, w tym, co do treci umieszczanych w serwisie informacji i tekstw.

2. Podawanie i zamieszczanie w serwisie przez Uytkownika serwisu treci niezgodnych z polskim prawem lub stanowicych naruszenie powszechnie uznawanych dobrych obyczajw jest niedozwolone. Centrum Rekrutacji zastrzega sobie prawo usuwania takich zapisw bez poinformowania o tym Uytkownika serwisu, ktry zapisu dokona.
3. Centrum Rekrutacji moe take usuwa lub edytowa dodawane treci (bez zmiany ich istoty), bez powiadamiania Uytkownika ktra je zamiecia, gdy:
- dodana tre nie ma zwizku z tematyk serwisu, lub zwizek ten jest wysoce wtpliwy,
- Uytkownik posiada wicej ni 15 aktywnych ogosze, zamieszczonych w danym czasie na serwisie stoczniowcy.pl,
- ogoszenie zawiera w swojej zasadniczej treci link lub linki do stron internetowych,
- Uytkownik zamieszcza seri ponad 5 zblokowanych ogosze dotyczcych tego samego produktu lub usugi, nawet jeli nieznacznie rni si one swoimi parametrami,
- ogaszajcy zamieszcza to samo ogoszenie w kilku kategoriach,
- dziaania uytkownika negatywnie wpywaj na funkcjonowanie giedy.

4. Centrum Rekrutacji moe usun cae konto uytkownika serwisu stoczniowcy.pl wraz z wszystkimi zwizanymi z nim treciami, gdy:
- konto uytkownika nie jest wykorzystywane duej ni 90 dni (szczegy w pkt. V ust. 7 niniejszego regulaminu),
- uytkownik tworzy dodatkowe konta w celu ominicia ogranicze wynikajcych z pkt. VII ust. 3,
- Uytkownik zamieszcza w swoich ogoszeniach treci omwione w pkt. VII ust. 2,
- Uytkownik zamieszcza du ilo identycznych ogosze,
- z winy Uytkownika dojdzie do innych sytuacji, negatywnie wpywajcych na funkcjonowanie serwisu i zwizanej z nim giedy.


VIII. ODPOWIEDZIALNO

1. Centrum Rekrutacji owiadcza, e wszelkie materiay, informacje skadajce si na serwis, maj charakter wycznie informacyjny a zawarte w zasobach opinie i wzory mog nie znajdowa zastosowania w konkretnym stanie faktycznym, jak rwnie mog by zdezaktualizowane ze wzgldu na zmian stanu prawnego. Centrum Rekutacji nie ponosi odpowiedzialnoci za prawdziwo merytoryczn, trafno informacji ujtych w serwisie oraz za decyzje Uytkownika serwisu podjte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobw serwisu.
2. W szczeglnoci Centrum Rekrutacji nie ponosi odpowiedzialnoci za wiarygodno, aktualno i dokadno ofert pracy przedstawionych Uytkownikowi serwisu w wyniku korzystania przez niego z serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialnoci za wiarygodno, aktualno i dokadno przedstawionych w zasobach serwisu CV Uytkownikw.
3. Centrum Rekrutacji nie ponosi odpowiedzialnoci za nieprawidowe dziaanie lub brak dostpu do stron serwisu internetowego stoczniowcy.pl, Konta Uytkownika i pozostaych usug spowodowanych przez przyczyny lece poza jego zasigiem, w szczeglnoci awarie cz internetowych krajowych lub midzynarodowych, bd te awarie innych elementw, ktrych Centrum Rekrutacji nie jest wacicielem i za ktre nie ponosi odpowiedzialnoci.
4. Uytkownik ponosi pen odpowiedzialno w stosunku do osb trzecich za tre podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstw.
5. Centrum Rekrutacji nie odpowiada za dziaania osb trzecich obsugujcych system informatyczny serwisu, jak rwnie za szkody powstae w wyniku uszkodzenia sprztu komputerowego Uytkownika serwisu, bd jego zasobw danych, w trakcie lub w zwizku z korzystaniem z zasobw serwisu, w szczeglnoci na skutek przedostania si do systemu informatycznego Uytkownika serwisu wirusw komputerowych.
6. Centrum Rekrutacji nie odpowiada za szkody powstae w wyniku braku dostpu do caoci lub czci serwisu, spowodowane awari lub przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
7. Centrum Rekrutacji nie odpowiada za przypadki braku dostpnoci serwisu zaistniae w zwizku z awari systemu cznoci telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego dziaania czy telekomunikacyjnych i szkd przez nie wywoanych.
8. Centrum Rekrutacji nie odpowiada za jakiekolwiek szkody Uytkownika serwisu spowodowane nieprawidowym zapisem lub odczytem wiadomoci, sposobem, w jaki bd wykorzystywane konta przez Uytkownikw serwisu, oraz za tre i inn zawarto przesyanych wiadomoci znajdujcych si na serwerze (wiarygodno kont nie jest kontrolowana).
9. Centrum Rekrutacji nie odpowiada za niepoprawne dziaanie serwisu wynikajce z niestandardowych ustawie przegldarki internetowej.
10. Uytkownik serwisu odpowiada za szkod powsta w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu oraz hasa.
11. Centrum Rekrutacj nie ponosi odpowiedzialnoci za utrat jakichkolwiek danych wywoan dziaaniem osb trzecich.
12. Centrum Rekrutacji nie ponosi odpowiedzialnoci za zwarto innych stron internetowych, ktre s poczone z serwisem stoczniowcy.pl za pomoc odnonikw (linkw).


IX. POSTANOWIENIA KOCOWE

1. W przypadku zmiany regulaminu Uytkownika, jej dorczenie Uytkownikowi serwisu odbywa si bdzie poprzez umieszczenie na stronie WWW serwisu internetowego stoczniowcy.pl.
2. Dokonujc Rejestracji danych, Uytkownik owiadcza, e zapozna si i zgadza si na postanowienia zawarte w Regulaminie Uytkownika.
3. Centrum Rekrutacji zastrzega sobie prawo do cakowitego zaprzestania udostpniania serwisu kont w serwisie internetowym stoczniowcy.pl. bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu Uytkownikw serwisu o podjciu takiej decyzji.
4. Interpretacja regulaminu uytkowania serwisu naley wycznie do Centrum Rekrutacji.
5. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczce dziaania serwisu internetowego stoczniowcy.pl mona kierowa na adres: biuro@stoczniowcy.pl
6. W zakresie nieuregulowanym stosuje si przepisy waciwe w szczeglnoci przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Wszelkie spory wynike z uytkowania serwisu rozpatrywane bd przez waciwy rzeczowo sd w Warszawie.
8. Niniejszy Regulamin Uytkownika wchodzi w ycie z dniem 1 padziernika 2007 roku.