Strona główna Giełda pracy Katalog firm Reklama Kontakt
Logowanie / Rejestracja
Login:
Hasło:Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się tutaj.Regulamin
I. DEFINICJE

1. Regulamin Użytkownika - niniejsze postanowienia określające zasady korzystania z serwisu internetowego Stoczniowcy.pl przez Użytkowników serwisu.
2. Serwis Internetowy stoczniowcy.pl, zwany także serwisem lub portalem pracy- należący do Firmy Centrum Rekrutacji - Bohdan Wasilewski z siedzibą w Warszawie, ul. Sezamkowa 18 - w dalszej części zwana Centrum Rekrutacji, serwis internetowy dostępny pod adresem: www.stoczniowcy.pl , zawierający informacje o pracodawcach, oferty pracy i zatrudnienia, informacje z zakresu tematyki pracowniczej, prawa pracy, planowania kariery, w tym:
a. artykuły na temat rynku pracy,
b. bazę danych oraz prezentacje pracodawców,
c. informacje o wydarzeniach rekrutacyjnych opracowywane przez redakcję stoczniowcy.pl oraz samych pracodawców, które publikują te informacje na łamach portalu,
d. oferty pracy publikowane przez pracodawców współpracujących z portalem,
e. bazę CV kandydatów do zatrudnienia,
f. porady i inne informacje na temat pracy, edukacji i kariery,
g. wzory umów i pism.

3. Część informacyjna - oznacza część zasobów serwisu internetowego Stoczniowcy.pl, do której każdy z Użytkowników serwisu ma dostęp niezależnie od tego czy dokonał rejestracji.
4. Część rekrutacyjna - oznacza część zasobów serwisu internetowego Stoczniowcy.pl, do której każdy z Użytkowników serwisu ma dostęp po dokonaniu rejestracji.
5. Użytkownik serwisu - osoba wyszukująca informacje w serwisie internetowym Stoczniowcy.pl.
6. Rejestracja Użytkownika - rejestracja w serwisie internetowym Stoczniowcy.pl Użytkownika serwisu oraz odpowiadających mu identyfikatora oraz hasła.
7. Konto Użytkownika - dostępny po zalogowaniu się przez Administratora danych panel administracyjny umożliwiający korzystanie z usług serwisu.
8. Administrator danych - osoba, która posiada uprawnienia do dodawania, usuwania, modyfikowania i ukrywania danych firmy i osób prywatnych w ramach Konta Użytkownika.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy stoczniowcy.pl umożliwia Użytkownikom serwisu nieodpłatny dostęp do informacji zawartych w serwisie.
2. Dostęp do części informacyjnej serwisu nie wymaga spełnienia przez Użytkownika serwisu jakichkolwiek formalności, w szczególności dokonania rejestracji.
3. Dostęp do części rekrutacyjnej serwisu wymaga dokonania przez Użytkownika serwisu rejestracji na zasadach określonych w pkt. III Regulaminu.
4. Dane wpisane do serwisu stoczniowcy.pl będą udostępniane we wszystkich serwisach należących do Centrum Rekrutacji.
5. Osobami uprawnionymi do korzystania z serwisu stoczniowcy.pl są osoby pełnoletnie.
6. Wszystkie standardowe mechanizmy dostępne w serwisie są bezpłatne. Centrum Rekrutacji zastrzega sobie jednak możliwość wprowadzenia w przyszłości opłat za korzystanie z giełdy i otrzymywanie zapytań z wyszukiwarki.


III. REJESTRACJA W SERWISIE STOCZNIOWCY.PL

1. Rejestracja Użytkownika serwisu jest dobrowolna i bezpłatna.
2. Dzięki dokonaniu rejestracji Użytkownik serwisu uzyskuje możliwość korzystania z serwisu w zakresie:
a. złożenia własnego CV, w sposób i na zasadach określonych na stronach serwisu, b. dostępu do wyszukiwarki zaawansowanej ofert zatrudnienia stałej i tymczasowej; c. złożenia własnej oferty pracy, w sposób i na zasadach określonych na stronach serwisu, d. dostępu do wyszukiwarki zaawansowanej ofert Użytkowników gotowych podjąć zatrudnienie.

3. Rejestracja Użytkownika serwisu w serwisie internetowym stoczniowcy.pl wymaga:
a. posiadania przez Użytkownika serwisu, działającego adresu poczty elektronicznej, b. wypełnienia w formularzu rejestracyjnym rubryk dotyczących danych identyfikujących użytkownika, c. potwierdzenia prawdziwości danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym i potwierdzenia zapoznania się i akceptacji regulaminu Użytkownika serwisu i zasad w nim zawartych poprzez wybór opcji ,,WYRAŻAM ZGODĘ".

4. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji serwis internetowy stoczniowcy.pl wysyła wiadomość tekstową na podany wcześniej adres E-mail zawierającą parametry dostępu do serwisu (login i hasło) oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji przez Użytkownika regulaminu Użytkownika serwisu i zasad w nim zawartych.
5. Użycie prawidłowego loginu i hasła jest konieczne przy każdorazowym logowaniu się Użytkownika serwisu do serwisu internetowego stoczniowcy.pl.
6. Rejestracja w serwisie jako nowy Użytkownik serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości E-mail od Użytkowników serwisu lub Centrum Rekrutacji.
7. Odpowiedzialność za treść informacji rejestrowanych w serwisie internetowym stoczniowcy.pl ponosi Użytkownik - właściciel konta Użytkownika, w ramach którego dokonana została rejestracja danych.
8. Centrum Rekrutacji nie sprawuje kontroli nad treścią danych rejestrowanych przez Użytkowników. W przypadku jednak uzyskania potwierdzenia, że zarejestrowane w serwisie informacje są niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, Centrum Rekrutacji zastrzega sobie prawo do anulowania autoryzacji danych.


IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie z usług serwisu internetowego stoczniowcy.pl wymaga posiadania komputera połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej, Netscape Communicator w wersji 6.0 lub wyższej, w wersji Mozilla w wersji 1.0 lub wyższej oraz program Flash (wtyczka do obsługi strony).W przypadku korzystania z innej przeglądarki internetowej lub przeglądarki internetowej w starszej wersji niż wyżej wymienione oraz braku wtyczki Flash, Centrum Rekrutacji nie gwarantuje prawidłowego wyświetlania oraz funkcjonowania zawartości stron udostępnianych w ramach serwisu internetowego stoczniowcy.pl.


V. ZOBOWIĄZANIA

1. Centrum Rekrutacji zapewnia Użytkownikowi serwisu dostęp do zasobów serwisu internetowego stoczniowcy.pl na czas nieoznaczony, o ile nie nastąpi zdarzenie, o którym mowa w pkt. II ust. 6 lub w pkt. VIII.
2. Centrum Rekrutacji umożliwia zarejestrowanemu Użytkownikowi serwisu korzystanie z usług oferowanych w ramach serwisu internetowego stoczniowcy.pl.
3. Centrum Rekrutacji zobowiązuję się do wykorzystywania przekazanych przez Użytkownika serwisu danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w klauzuli informacyjnej.
4. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do korzystania z serwisu internetowego stoczniowcy.pl zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.
5. Użytkownik serwisu jest uprawniony do korzystania z serwisu internetowego stoczniowcy.pl wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Serwisie Internetowym stoczniowcy.pl nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w jakiejkolwiek postaci w celu prowadzenia przez Użytkownika serwisu działalności zarobkowej i świadczenia podobnych usług jak świadczone przez serwis stoczniowcy.pl na rzecz innych podmiotów.
6. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym oraz składanym CV.
7. W przypadku nie logowania się przez zarejestrowanego Użytkownika serwisu w serwisie internetowym stoczniowcy.pl przez okres 90 dni zgłoszone przez Użytkownika serwisu dane zostają wyłączone z serwisu. Nie potwierdzenie przez zarejestrowanego Użytkownika serwisu w terminie 30 dni od dnia wyłączenia, woli dalszego korzystania z usług serwisu internetowego stoczniowcy.pl traktuje się jako równoznaczne z żądaniem usunięcia jego danych.
8. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.
9. Centrum Rekrutacji zobowiązuję się do nie przesyłania Użytkownikom treści o charakterze bezprawnym.


VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / ZARZĄDZANIE DANYMI

1. Dane osobowe Użytkowników serwisu podlegają ochronie w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników serwisu jest Centrum Rekrutacji.
3. Dokonując rejestracji w serwisie, Użytkownik serwisu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, w tym w przyszłości dla celów określonych w punkcie 4, a także na przesyłanie drogą elektroniczną materiałów reklamowych i innych informacji handlowych.
4. Dane przetwarzane są w celu przedstawiania ofert zatrudnienia, przeprowadzania selekcji i rekrutacji, nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku zatrudnienia lub stosunku prawnego między Użytkownikami, w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników serwisu.
5. Dokonując rejestracji w serwisie, Użytkownik serwisu wyraża zgodę na udostępnianie niezbędnych danych osobowych podmiotom zainteresowanym zatrudnieniem Użytkownika serwisu oraz ich gromadzenie i przetwarzanie dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników.
6. Zarejestrowany Użytkownik serwisu może w każdym czasie zmienić swoje dane podane przy rejestracji w serwisie. Użytkownikowi serwisu przysługuje ponadto prawo wglądu do swoich danych, oraz domagania się ich usunięcia z bazy danych serwisu. Usunięcie danych jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych osobowych pisemnie, pocztą lub osobiście stosownego żądania wraz z podaniem danych osobowych oraz loginu i indywidualnego hasła.
7. Dostęp do konta Użytkownika jest możliwy po podaniu identyfikatora i hasła osoby, która posiada uprawnienia Administratora danych. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania w tajemnicy identyfikatorów i odpowiadających im haseł osób, które posiadają uprawnienia Administratorów danych. Centrum Rekrutacji nie ponosi odpowiedzialności w związku z dodaniem, modyfikacją, usunięciem lub ukryciem danych, które w wyniku udostępnienia hasła i identyfikatora osoby posiadającej uprawnienia Administratora danych zostaną dokonane przez osobę nieuprawnioną.


VII. BLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU

1. Centrum Rekrutacji jest uprawnione do zablokowania dostępu do serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika serwisu warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach:
a. podania nieprawdziwych danych osobowych,
b. udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim,
c. naruszenia dobrych obyczajów, w tym, co do treści umieszczanych w serwisie informacji i tekstów.

2. Podawanie i zamieszczanie w serwisie przez Użytkownika serwisu treści niezgodnych z polskim prawem lub stanowiących naruszenie powszechnie uznawanych dobrych obyczajów jest niedozwolone. Centrum Rekrutacji zastrzega sobie prawo usuwania takich zapisów bez poinformowania o tym Użytkownika serwisu, który zapisu dokonał.
3. Centrum Rekrutacji może także usuwać lub edytować dodawane treści (bez zmiany ich istoty), bez powiadamiania Użytkownika która je zamieściła, gdy:
- dodana treść nie ma związku z tematyką serwisu, lub związek ten jest wysoce wątpliwy,
- Użytkownik posiada więcej niż 15 aktywnych ogłoszeń, zamieszczonych w danym czasie na serwisie stoczniowcy.pl,
- ogłoszenie zawiera w swojej zasadniczej treści link lub linki do stron internetowych,
- Użytkownik zamieszcza serię ponad 5 zblokowanych ogłoszeń dotyczących tego samego produktu lub usługi, nawet jeśli nieznacznie różnią się one swoimi parametrami,
- ogłaszający zamieszcza to samo ogłoszenie w kilku kategoriach,
- działania użytkownika negatywnie wpływają na funkcjonowanie giełdy.

4. Centrum Rekrutacji może usunąć całe konto użytkownika serwisu stoczniowcy.pl wraz z wszystkimi związanymi z nim treściami, gdy:
- konto użytkownika nie jest wykorzystywane dłużej niż 90 dni (szczegóły w pkt. V ust. 7 niniejszego regulaminu),
- użytkownik tworzy dodatkowe konta w celu ominięcia ograniczeń wynikających z pkt. VII ust. 3,
- Użytkownik zamieszcza w swoich ogłoszeniach treści omówione w pkt. VII ust. 2,
- Użytkownik zamieszcza dużą ilość identycznych ogłoszeń,
- z winy Użytkownika dojdzie do innych sytuacji, negatywnie wpływających na funkcjonowanie serwisu i związanej z nim giełdy.


VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Centrum Rekrutacji oświadcza, że wszelkie materiały, informacje składające się na serwis, mają charakter wyłącznie informacyjny a zawarte w zasobach opinie i wzory mogą nie znajdować zastosowania w konkretnym stanie faktycznym, jak również mogą być zdezaktualizowane ze względu na zmianę stanu prawnego. Centrum Rekutacji nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość merytoryczną, trafność informacji ujętych w serwisie oraz za decyzje Użytkownika serwisu podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
2. W szczególności Centrum Rekrutacji nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność, aktualność i dokładność ofert pracy przedstawionych Użytkownikowi serwisu w wyniku korzystania przez niego z serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność, aktualność i dokładność przedstawionych w zasobach serwisu CV Użytkowników.
3. Centrum Rekrutacji nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub brak dostępu do stron serwisu internetowego stoczniowcy.pl, Konta Użytkownika i pozostałych usług spowodowanych przez przyczyny leżące poza jego zasięgiem, w szczególności awarie łącz internetowych krajowych lub międzynarodowych, bądź też awarie innych elementów, których Centrum Rekrutacji nie jest właścicielem i za które nie ponosi odpowiedzialności.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
5. Centrum Rekrutacji nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika serwisu, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika serwisu wirusów komputerowych.
6. Centrum Rekrutacji nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku braku dostępu do całości lub części serwisu, spowodowane awarią lub przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
7. Centrum Rekrutacji nie odpowiada za przypadki braku dostępności serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
8. Centrum Rekrutacji nie odpowiada za jakiekolwiek szkody Użytkownika serwisu spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, sposobem, w jaki będą wykorzystywane konta przez Użytkowników serwisu, oraz za treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości znajdujących się na serwerze (wiarygodność kont nie jest kontrolowana).
9. Centrum Rekrutacji nie odpowiada za niepoprawne działanie serwisu wynikające z niestandardowych ustawień przeglądarki internetowej.
10. Użytkownik serwisu odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu oraz hasła.
11. Centrum Rekrutacj nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych wywołaną działaniem osób trzecich.
12. Centrum Rekrutacji nie ponosi odpowiedzialności za zwartość innych stron internetowych, które są połączone z serwisem stoczniowcy.pl za pomocą odnośników (linków).


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zmiany regulaminu Użytkownika, jej doręczenie Użytkownikowi serwisu odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie WWW serwisu internetowego stoczniowcy.pl.
2. Dokonując Rejestracji danych, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zgadza się na postanowienia zawarte w Regulaminie Użytkownika.
3. Centrum Rekrutacji zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu kont w serwisie internetowym stoczniowcy.pl. bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu Użytkowników serwisu o podjęciu takiej decyzji.
4. Interpretacja regulaminu użytkowania serwisu należy wyłącznie do Centrum Rekrutacji.
5. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu internetowego stoczniowcy.pl można kierować na adres: biuro@stoczniowcy.pl
6. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy właściwe w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Wszelkie spory wynikłe z użytkowania serwisu rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Warszawie.
8. Niniejszy Regulamin Użytkownika wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 roku.